Svensk skattelag under luppen

Den svenska regeringen har i dag beslutat att tillsätta en utredning i syfte att se över det svenska skatteförfarandet. Utredningen har sin bakgrund i den svenska modell som innebär att skattefuskare kan dömas för skattebrott och samtidigt tvingas betala s.k. skattetillägg. Förfarandet har utsatts för stark kritik och prövas nu därför av EU-domstolen. Frågan domstolen har att ta ställning till är huruvida den svenska rättsordningen strider mot Europakonventionens och EU-stadgans förbud mot dubbelbestraffning.
________________________________________________ 

Såväl Europakonventionen som EU-stadgan förbjuder dubbelbestraffning, d.v.s. att person straffas två gånger för samma brott. Anledningen till att EU-domstolen valt att ta upp det svenska förfarandet till prövning stavas Haparanda. Haparanda tingsrätt är nämligen den domstol som, i slutet av förra året, begärde ett s.k. förhandsavgörande hos EU-domstolen. Detta trots att Högsta domstolen i tidigare domar fastslagit att förfarandet är förenligt med gällande EU-rätt. Huruvida HD:s bedömning är korrekt är för nu oklart.

Med anledning av det oklara rättsläget är såväl regeringens utredning som EU-domstolens avgörande mycket välkommet. Som det är nu kan en person som fuskat med deklarationen dels få betala ett saftigt skattetillägg, dels dömas för skattebrott. Personligen ställer jag mig skeptisk till ett sådant förfarande.

Särskilt intressant blir det – för de fall EU-domstolen kommer fram till att de svenska reglerna strider mot EU-regler – att följa de efterverkningar en sådan dom kan leda till. Att många av de som ålagts skattetillägg, och därefter även dömts för skattebrott, kommer rikta skadeståndsanspråk mot staten torde vara nog så säkert.
________________________________________________

Niklas Gréen
Lewenhards

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: