Generaladvokaten: Svensk skattelag förenlig med EU-stadgan

Det svenska skatteförfarandet, att en person kan avkrävas skattetillägg samtidigt som personen döms för skattebrott är förenligt med EU-stadgan enligt generaladvokaten i EU-domstolen.
_______________________________________________

I ett förslag till avgörande förklarar generaladvokaten att det är förenligt med EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna att någon straffas för en gärning som redan lett till ett lagakraftvunnet avgörande avseende påförande av administrativa sanktioner.

Däremot, skriver generaladvokaten, krävs det att en tidigare administrativ sanktion beaktas vid påföljdsbestämningen. Den administrativa sanktionen måste därmed ha en lindrande effekt på det slutliga straffet.

Bakgrunden till generaladvokatens förslag till avgörande är att vi i Sverige har ett regelverk som gör att en person kan avkrävas skattetillägg samtidigt som personen döms för skattebrott, en sorts dubbelbestraffning. Frågan gäller om det är förenligt med principen ’ne bis in idem’, vilket betyder ’icke två gånger i samma sak’. D.v.s. att en dom som vunnit laga kraft inte får prövas på nytt. Ett av de europeiska länder som motsatt sig det svenska förfarandet är Österike som är av uppfattningen att det svenska regelverket strider mot förbudet mot dubbelbestraffning.

Frågan om dubbelbestraffning har tidigare prövats av såväl Högsta domstolen som Högsta förvaltningsdomstolen. De båda domstolarna har dock kommit fram till olika slutsatser. Nu återstår att se vad EU-domstolen kommer fram till i sitt avgörande.

Om EU-domstolen, i motsats till generaladvokaten, kommer fram till att det svenska regelverket inte är förenligt med EU-stadgan så kommer de svenska myndigheterna vara tvungna att välja att antingen påföra skattetillägg eller att åtala personen för skattebrott. Samtidigt kan det eventuellt vara möjligt för tidigare dubbelbestraffade att kräva skadestånd från staten.

_________________________________
Lewenhards
lewenhards@live.com

DN, SvD 

Advertisements
Tagged , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: