Category Archives: EU Law

EU Micromanagement of Tobacco Sales

Tobacco consumption is considered to be the largest avoidable health risk in the EU. Of the overall population, 28 percent are smokers.[1] To address this situation, the EU has taken various control measures. These control measures include the regulation of tobacco products on the EU market. The aim is to protect citizens from the dangerous effects of smoking and other types of tobacco consumption.[2]
___________________________________________________________________________________
Image

Much of the EU policies are made from a public health perspective. At first glance, it sure looks a righteous and noble cause. Especially since around 50 percent of smokers die prematurely (which means 14 years earlier than ‘expected’).[3] However, what the EU legislators seem to forget is that consumption of tobacco products is something people do by choice. I.e. it is a choice addiction. To believe that consumers are so ignorant that they do not understand the dangers of inhaling tar and other harmful substances is, well, ignorant by all means.

According to the EU, union-wide rules are necessary to ensure that all consumers are equally protected. In order to ensure this, the EU has drafted a new Tobacco Products Directive, which was formally approved by the European Parliament on 26 February 2014.[4] In particular, the new Directive prohibits cigarettes with flavors and makes it possible for Member States to prohibit internet sales. In addition, the legislation will also tightly regulate the content and marketing of electronic cigarettes.[5]

The problem is that people do enjoy flavored cigarettes and menthol cigarettes are probably the number one flavor among a lot of consumers. A legislation banning something people like and enjoy consuming is dangerous for many reasons. First of all, there will always be a black market. And in fact, there already is one. As a result of the free market a lot of cheap and low quality products (mostly produced in China) are flowing into the EU market. Nothing is more welcoming for criminals than prohibition since prohibition means new markets and bigger profits. We know so because we have seen it happen so many times during past decades.

Second of all, why on earth should the EU legislators decide what something ought to taste like? It just doesn’t make sense. If you implement the same rules on let us say alcohol, I guess all hard liquor should taste like bad vodka. Because alcohol, then, should taste like alcohol and not like Minttu (a clear peppermint liqueur). Maybe we should ban all mixed drinks as well because we all know that if it tastes good we are likely to consume more. And that is a bad thing, right? I suggest that we start regulating all bars, pubs and clubs within the union, making sure that all bartenders are trained and authorized by the government, ensuring that nothing else is served but alcohol beverages tasting like… well, shit.

What annoys me the most, however, is the fact that the EU thinks that we – as individuals – are not fit to decide how we should live our lives. From an EU legislator standpoint it is all about numbers and almost never about individuals. They talk about something as abstract as the public health, meaning that my health is your health and that everything is about living as long as possible. By government force, that is.

Maybe I am naïve, but I do believe that life is not about quantity but quality. I am sure not the first saying this and I will most certainly not be the last, but it is worth repeating; if smoking makes you feel good then stick to it. It is nobody’s business what you do with your health. Especially not the publics. And most definitely not the EUs.
________________________________________________________________________

[1] http://ec.europa.eu/health/tobacco/policy/index_en.htm

[2] http://ec.europa.eu/health/tobacco/policy/index_en.htm

[3] http://ec.europa.eu/health/tobacco/policy/index_en.htm

[4] http://ec.europa.eu/health/tobacco/products/index_en.htm

[5] http://www.europeanvoice.com/article/2014/february/parliament-adopts-new-eu-tobacco-rules/79824.aspx

Advertisements
Tagged , , , , , , , , , , , ,

Generaladvokaten: Svensk skattelag förenlig med EU-stadgan

Det svenska skatteförfarandet, att en person kan avkrävas skattetillägg samtidigt som personen döms för skattebrott är förenligt med EU-stadgan enligt generaladvokaten i EU-domstolen.
_______________________________________________

I ett förslag till avgörande förklarar generaladvokaten att det är förenligt med EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna att någon straffas för en gärning som redan lett till ett lagakraftvunnet avgörande avseende påförande av administrativa sanktioner.

Däremot, skriver generaladvokaten, krävs det att en tidigare administrativ sanktion beaktas vid påföljdsbestämningen. Den administrativa sanktionen måste därmed ha en lindrande effekt på det slutliga straffet.

Bakgrunden till generaladvokatens förslag till avgörande är att vi i Sverige har ett regelverk som gör att en person kan avkrävas skattetillägg samtidigt som personen döms för skattebrott, en sorts dubbelbestraffning. Frågan gäller om det är förenligt med principen ’ne bis in idem’, vilket betyder ’icke två gånger i samma sak’. D.v.s. att en dom som vunnit laga kraft inte får prövas på nytt. Ett av de europeiska länder som motsatt sig det svenska förfarandet är Österike som är av uppfattningen att det svenska regelverket strider mot förbudet mot dubbelbestraffning.

Frågan om dubbelbestraffning har tidigare prövats av såväl Högsta domstolen som Högsta förvaltningsdomstolen. De båda domstolarna har dock kommit fram till olika slutsatser. Nu återstår att se vad EU-domstolen kommer fram till i sitt avgörande.

Om EU-domstolen, i motsats till generaladvokaten, kommer fram till att det svenska regelverket inte är förenligt med EU-stadgan så kommer de svenska myndigheterna vara tvungna att välja att antingen påföra skattetillägg eller att åtala personen för skattebrott. Samtidigt kan det eventuellt vara möjligt för tidigare dubbelbestraffade att kräva skadestånd från staten.

_________________________________
Lewenhards
lewenhards@live.com

DN, SvD 

Tagged , , , , ,

Kartell avslöjad i transportbranschen

Mellan åren 2002 och 2007 höll 14 speditionsbolag återkommande möten där de delade upp verksamheten mellan sig och bestämde gemensam prissättning för tjänster. Nu tvingas kartellen betala 1,5 miljarder i böter.
______________________________
 

Mötena ska ha ägt rum på en restaurang i utkanten av västra London och gått under kodnamnet ”Trädgårdsklubben”. Bolagen ska bl.a. ha använt kodord så som ”sparris” och ”pumpa” för att komma överens om priserna för sina tjänster. Även de olika speditionsbolagen ska enligt uppgift tilldelats kodnamn.

Speditionskartellen är av det större slaget. Utöver jättarna DHL och UPS har även det Schweiziska Kuehne & Nagel ha deltagit. Sistnämnda bolag, vilket ska betala 53,7 miljoner euro i böter, överväger nu överklaga beslutet.
__________________________________

Niklas Gréen
Lewenhards
lewenhards@gmail.com

Skatt till vilken nytta?

I juni förra året lade Europakommissionens ordförande José Manuel Barroso fram ett förslag om en skatt på internationella valutatransaktioner, den s.k. Tobinskatten. Förslaget motiverades med att skatten skulle kunna bidra till finansiell stabilitet och samtidigt ge EU en årlig intäkt om 57 miljarder dollar. Sverige – tillsammans med fyra andra länder – fortsätter att förkasta förslaget.
__________________________________

I dag tisdag diskuterades Tobinskatten i ecofinrådet. I debatten ställde sig sex länder bakom förslaget, däribland Frankrike och Tyskland medan fem länder motsatte sig förslaget. Övriga femton länder – Nederländerna undantaget, vilka ställer sig neutrala – valde att inte uttala sig i frågan.

EU är sargat. Italien, Grekland och Spanien ger anledning till fortsatt oro. Samtidigt hårdnar kritiken mot Ungern, ett land som återkommande överskridit maxgränsen för årligt underskott. Nu hotas landet av sanktioner med indragna EU-fonder. Ambitionen att få in mer pengar till EU-kassan tar sig uttryck i desperata åtgärder.

Europakommissionens förslag ska ses som en bestraffning. En bestraffning för att europeiska banker ägnat sig åt valutaspekulation. Resultatet blir däremot närmast en sorts europeisk självspäkelse där de negativa effekterna överstiger de positiva. Europa riskerar bokstavligt talat att dräneras på kapital.

Enligt EU-kommissionens egna beräkningar skulle en skatt på internationella valutatransaktioner påverka tillväxten i Europa negativt. Likafullt förfäktar flera länder tobinskattens nödvändighet. På hela taget ger agerandet ett närmast desperat intryck där enskilda politiker vill visa sig handlingskraftiga.

Riskerna med en europeisk tobinskatt är påtagliga. Den finansiella handeln riskerar flyttas från Europa till vänligare marknader. Utbudet av finansiella tjänster kommer försämras. Lägg därtill ökade kostnader för enskilda företag att göra investeringar. I slutändan är det sannolikt vi – i egenskap av sparare och bankkunder – som kommer att få betala notan.

Till vilken nytta, är frågan.
_________________________________________

Niklas Gréen
Lewenhards
lewenhards@live.com

Svensk skattelag under luppen

Den svenska regeringen har i dag beslutat att tillsätta en utredning i syfte att se över det svenska skatteförfarandet. Utredningen har sin bakgrund i den svenska modell som innebär att skattefuskare kan dömas för skattebrott och samtidigt tvingas betala s.k. skattetillägg. Förfarandet har utsatts för stark kritik och prövas nu därför av EU-domstolen. Frågan domstolen har att ta ställning till är huruvida den svenska rättsordningen strider mot Europakonventionens och EU-stadgans förbud mot dubbelbestraffning.
________________________________________________ 

Såväl Europakonventionen som EU-stadgan förbjuder dubbelbestraffning, d.v.s. att person straffas två gånger för samma brott. Anledningen till att EU-domstolen valt att ta upp det svenska förfarandet till prövning stavas Haparanda. Haparanda tingsrätt är nämligen den domstol som, i slutet av förra året, begärde ett s.k. förhandsavgörande hos EU-domstolen. Detta trots att Högsta domstolen i tidigare domar fastslagit att förfarandet är förenligt med gällande EU-rätt. Huruvida HD:s bedömning är korrekt är för nu oklart.

Med anledning av det oklara rättsläget är såväl regeringens utredning som EU-domstolens avgörande mycket välkommet. Som det är nu kan en person som fuskat med deklarationen dels få betala ett saftigt skattetillägg, dels dömas för skattebrott. Personligen ställer jag mig skeptisk till ett sådant förfarande.

Särskilt intressant blir det – för de fall EU-domstolen kommer fram till att de svenska reglerna strider mot EU-regler – att följa de efterverkningar en sådan dom kan leda till. Att många av de som ålagts skattetillägg, och därefter även dömts för skattebrott, kommer rikta skadeståndsanspråk mot staten torde vara nog så säkert.
________________________________________________

Niklas Gréen
Lewenhards

Advertisements