Category Archives: Swedish

TV4 åläggs betala särskild avgift till staten

Kammarrätten slår fast att TV4 ska betala särskild avgift för två inplacerade annonsavbrott under Polar Music Prize i augusti 2012. Avbrotten har skett under framförande av två skilda musikstycken vilket Kammarrätten anser ha utgjort ett avbrott i programmets kontinuitet. Avbrotten hade nämligen inte placerats efter det att musikverken avslutats, utan i verkens inledning.
___________________________________________________________
Image
TV4 själva menar att inplaceringen
av annonsavbrott saknat uppsåt, varför de inte rimligen kan avkrävas av ansvar. Kammarrätten konstaterar emellertid att ansvaret för överträdelser av radio- och tv-lagens bestämmelser om annonser är strikt. En avsaknad av uppsåt fråntar inte TV4 dess ansvar för hur kanalen väljer att utforma sitt program.

Bestämmelserna om annonser syftar till att undvika onödigt långa avbrott samtidigt som hänsyn ska tas till var i programmen det är lämpligt att göra avbrott för annonser.

TV4 ska därför betala en särskild avgift om 50 000 kronor.

______________________________
Niklas Lewenhard Gren
contact@lewenhards.nu

Advertisements
Tagged , , ,

Höjt straffminimum för grovt vapenbrott

I ett led att minska antalet illegala vapen i Sverige lämnar nu regeringen förslag om att höja straffminimum för grovt vapenbrott till fängelse i ett år. Regeringen föreslår även en särskild straffskala för synnerligen grovt vapenbrott. Användningen av skjutvapen i kriminella kretsar ses som ett växande problem.
____________________________________________________________
Image
En tillgång till skjutvapen är inte sällan en förutsättning för att grova våldsbrott ska kunna komma till stånd. Därför är brottet, enligt regeringens uppfattning, särskilt allvarligt. Nuvarande straffminimum för grovt vapenbrott är 6 månader.

Att höja straffminimum för grovt vapenbrott till ett år anses bättre spegla brottets allvarliga natur. Straffmaximum för grovt vapenbrott föreslås även höjas till sex års fängelse, liksom en ny straffskala för synnerligen grova vapenbrott införs. I övrigt ska man överväga om försök till grovt vapenbrott även bör kriminaliseras.

Att illegala skjutvapen utgör ett problem är nog de flesta eniga om. Likväl finns anledning att ifrågasätta regeringens tilltro till lagens avskräckande effekter. Vi måste hålla i minnet att tillgången till illegala vapen i huvudsak är ett medel för de ändamål brottsligheten avser uppnå. Vapeninnehavet är sällan ett ändamål i sig.

Jag vill med det här inlägget på intet sätt förminska brottets allvarlighet. Naturligtvis är illegala vapen ett samhällsproblem och det alldeles oavsett storlek och omfattning. Däremot borde regeringen fråga sig vilka effekter lagskärpningen rimligen kan få. Att den organiserade brottsligheten skulle avstå vapeninnehavet enbart på grund av rädslan för strängare straff är naivt. För det stora antalet i dessa kretsar torde vapentillgången snarare utgöra en viktig – och kanske rentav nödvändig – livförsäkring.
_______________________________
Niklas Lewenhard Gren
contact@lewenhards.nu

Tagged , , , , , , ,
Advertisements