Category Archives: EU Law

Internet Linking & Copyright Infringement

Last month, an interesting ruling was made by the European Court of Justice (ECJ), stating that a website cannot be found to have infringed copyright by linking to content hosted elsewhere.[1] To most of us, this probably makes sense. However, when reading article 3 of the Infosoc Directive (2001/29/EC) one can easily see why the Swedish Court of Appeal decided to ask the ECJ for guidance on the matter.
______________________________________________________________________
images

Article 3 of the Infosoc Directive is dealing with to what extent an individual or a business who receives a communication of a copyright work can share that with the public without asking for permission.

This particular case involved Swedish journalists and an aggregation company called Retriever Sverige. Retriever Sverige is a media monitor which aggregates content from the television, newspapers, magazines and websites without asking for permission from the sources. Some journalists therefore decided to take it to court, demanding to be compensated.

The ECJ came to the conclusion that Internet linking to works which are freely accessible on another website shall not constitute communication to the public, meaning that such linking is permitted under the law. The reason for this is because the act does not constitute a “communication to a new public”.

It is important to remember that this would not be the case if the original party had measures in place to restrict access to their own subscribers (e.g. using “paywalls”).
_______________________________________________________________________
[1] http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-02/cp140020en.pdf

Advertisements
Tagged , , , , , ,

Generaladvokaten: Svensk skattelag förenlig med EU-stadgan

Det svenska skatteförfarandet, att en person kan avkrävas skattetillägg samtidigt som personen döms för skattebrott är förenligt med EU-stadgan enligt generaladvokaten i EU-domstolen.
_______________________________________________

I ett förslag till avgörande förklarar generaladvokaten att det är förenligt med EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna att någon straffas för en gärning som redan lett till ett lagakraftvunnet avgörande avseende påförande av administrativa sanktioner.

Däremot, skriver generaladvokaten, krävs det att en tidigare administrativ sanktion beaktas vid påföljdsbestämningen. Den administrativa sanktionen måste därmed ha en lindrande effekt på det slutliga straffet.

Bakgrunden till generaladvokatens förslag till avgörande är att vi i Sverige har ett regelverk som gör att en person kan avkrävas skattetillägg samtidigt som personen döms för skattebrott, en sorts dubbelbestraffning. Frågan gäller om det är förenligt med principen ’ne bis in idem’, vilket betyder ’icke två gånger i samma sak’. D.v.s. att en dom som vunnit laga kraft inte får prövas på nytt. Ett av de europeiska länder som motsatt sig det svenska förfarandet är Österike som är av uppfattningen att det svenska regelverket strider mot förbudet mot dubbelbestraffning.

Frågan om dubbelbestraffning har tidigare prövats av såväl Högsta domstolen som Högsta förvaltningsdomstolen. De båda domstolarna har dock kommit fram till olika slutsatser. Nu återstår att se vad EU-domstolen kommer fram till i sitt avgörande.

Om EU-domstolen, i motsats till generaladvokaten, kommer fram till att det svenska regelverket inte är förenligt med EU-stadgan så kommer de svenska myndigheterna vara tvungna att välja att antingen påföra skattetillägg eller att åtala personen för skattebrott. Samtidigt kan det eventuellt vara möjligt för tidigare dubbelbestraffade att kräva skadestånd från staten.

_________________________________
Lewenhards
lewenhards@live.com

DN, SvD 

Tagged , , , , ,

Ingen gemensam tobinskatt

I ett tidigare inlägg publicerad här på Lewenhards sågade jag EU-förslaget på en s.k. tobinskatt, det vill säga en skatt på internationella valutatransaktioner. Frankrike och Tyskland är länder som tidigare ställt sig bakom förslaget. Nu säger Tysklands finansminister Wolfgang Schäuble att det inte kommer att bli någon gemensam gemensam finansiell transaktionsskatt.
______________________________________
 

Schäuble ska ha sagt att “förslaget är dömt att misslyckas” men att han samtidigt hoppades att flera EU-länder kommer införa en liknande skatt på nationell nivå.

Att två stora länder så som Frankrike och Tyskland varit positiva till förslaget är inte konstigt. I Frankrike stundar ett presidentval och i Tyskland hålls förbundsdagsval nästa år. Såväl Sarkozy som Merkel tror sig kunna vinna politiska poänger genom att straffa bankerna efter år av depression och kris.

Förslaget är i grunden populistiskt. Att förslaget nu tycks rinna ut i sanden är därför mycket välkommet.
____________________________

Niklas Gréen
Lewenhards
lewenhards@gmail.com

Advertisements