Category Archives: Tax

Beslutet om oförändrad brytpunkt kan rivas upp

I förra veckan röstade riksdagen ned regeringens förslag om att höja brytpunkten för statlig skatt. Beslutet omgärdades av stor oenighet och politiskt rackarspel. Flera högt uppsatta jurister säger nu att beslutet kan rivas upp, förutsatt att en enskild medborgare överklagar ett skattebeslut fattat i enlighet med de oförändrade reglerna.
____________________________________________________________
Image
Den som får högre skatt
än vad denne skulle fått med regeringens förslag skulle kunna hävda att beskattningen sker i enlighet med ett beslut som inte fattats på rätt sätt. Eftersom beslutet inte har fattats i enlighet med grundlagen så kan beslutet inte tillämpas.

Skatteverket skulle även kunna göra en självständig tolkning i frågan om beslutet fattats på rätt sätt. Att så skulle ske får dock anses föga troligt. Enligt Sofia Malmring, rättslig specialist på skatteverket, har skatteverket ingen anledning att misstro den demokratiska processen.

Oavsett vilket kan 2014 komma att bli ett intressant taxeringsår.

_______________________________
Niklas Lewenhard Gren
contact@lewenhards.nu

Advertisements
Tagged , , , , , , , , , ,

Norge: Bitcoin ingen riktig valuta – beskattas som kapitalinkomst

Den norska regeringen har slagit fast att den virtuella valutan bitcoin inte uppfyller kraven för ”riktiga pengar”. Bitcoins kommer därför att behandlas som en tillgång och eventuella vinster kommer att beskattas i inkomstslaget kapital.
__________________________________________________
Image
Enligt den norska skattedirektören Hans Christian Holte har den norska bedömningen sin förklaring i valutans volatilitet. ”Vi har gjort en bedömning utifrån vad som utgör ett rätt och sunt sätt att hantera bitcoin i det norska skattesystemet”, säger han.

För användarna av bitcoins utgör den norska hållningen ännu ett bakslag. Andra länder, så som Tyskland och Kina, har redan infört avgifter och restriktioner för den virtuella valutan.

I slutänden är det emellertid en fråga om hur stark tilltro konsumenten känner inför bitcoins som betalmedel. För att bitcoins på allvar ska kunna utmana andra valutor krävs att folk vågar göra större och större transaktioner, något som många konsumenter i dag avstår från på grund av valutans höga volatilitet.

__________________________________
Niklas Lewenhard Gren
contact@lewenhards.nu

Tagged , , , , , , ,

“Det kommer inte att finnas några obeskattade medel vare sig i Schweiz eller i Luxemburg i framtiden. Det är slutet på en epok.”

Erik Haglund, skattekonsult specialiserad på att hjälpa svenskar flytta tillbaka obeskattat kapital till Sverige från utlandet, med anledning av att bland annat schweiziska banker “kastar ut” skatte­fuskande kunder.

“Det kommer int…

Tagged , , , , , ,

PwC står som vinnare

För några dagar sedan stod att läsa att skatteverket förlorar mot PwC i frågan om revisionsfirmans försäljning av andelsaktier till sina anställda.
______________________________________________

Image

Målet, vilket behandlades i förvaltningsrätten, gällde 45 delägare i PwC som fått köpa aktier i bolaget till ett pris som enligt Skatteverkets uppfattning var långt under marknadsvärdet. Skatteverkets position i frågan var att aktierna betingade ett värde om 35,000 kronor per aktie. Värderingen Skatteverkets gjorde var därmed tusenfalt högre än PwC:s egna värdering, varför myndigheten beslutade att upptaxera revisionsfirman med drygt 15 miljoner kronor.

PwC själva har emellertid hela tiden hävdat att eftersom det inte finns någon egentlig marknad för andelsaktierna så kan inget marknadspris fastställas. En position som förvaltningsrätten alltså delar.

Enligt förvaltningsrätten har Skatteverket inte tydligt kunna visa att aktiernas marknadsvärde överstiger de 10 kronor som delägarna betalat. Inte heller har myndigheten tagit hänsyn till de restriktioner och skyldigheter som gäller för handel med aktier i PwC.

Företeelsen om att tillämpa låga priser på delägarnas andelsaktier är inget unikt för PwC. Även andra stora revisionsbolag, så som Deloitte, KPMG och EY, använder sig av liknande modeller.

________________________________
Niklas Lewenhard Gren
contact@lewenhards.nu

Tagged , , , , , , ,

Generaladvokaten: Svensk skattelag förenlig med EU-stadgan

Det svenska skatteförfarandet, att en person kan avkrävas skattetillägg samtidigt som personen döms för skattebrott är förenligt med EU-stadgan enligt generaladvokaten i EU-domstolen.
_______________________________________________

I ett förslag till avgörande förklarar generaladvokaten att det är förenligt med EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna att någon straffas för en gärning som redan lett till ett lagakraftvunnet avgörande avseende påförande av administrativa sanktioner.

Däremot, skriver generaladvokaten, krävs det att en tidigare administrativ sanktion beaktas vid påföljdsbestämningen. Den administrativa sanktionen måste därmed ha en lindrande effekt på det slutliga straffet.

Bakgrunden till generaladvokatens förslag till avgörande är att vi i Sverige har ett regelverk som gör att en person kan avkrävas skattetillägg samtidigt som personen döms för skattebrott, en sorts dubbelbestraffning. Frågan gäller om det är förenligt med principen ’ne bis in idem’, vilket betyder ’icke två gånger i samma sak’. D.v.s. att en dom som vunnit laga kraft inte får prövas på nytt. Ett av de europeiska länder som motsatt sig det svenska förfarandet är Österike som är av uppfattningen att det svenska regelverket strider mot förbudet mot dubbelbestraffning.

Frågan om dubbelbestraffning har tidigare prövats av såväl Högsta domstolen som Högsta förvaltningsdomstolen. De båda domstolarna har dock kommit fram till olika slutsatser. Nu återstår att se vad EU-domstolen kommer fram till i sitt avgörande.

Om EU-domstolen, i motsats till generaladvokaten, kommer fram till att det svenska regelverket inte är förenligt med EU-stadgan så kommer de svenska myndigheterna vara tvungna att välja att antingen påföra skattetillägg eller att åtala personen för skattebrott. Samtidigt kan det eventuellt vara möjligt för tidigare dubbelbestraffade att kräva skadestånd från staten.

_________________________________
Lewenhards
lewenhards@live.com

DN, SvD 

Tagged , , , , ,

Guvernörsvalet som följs av en hel nation

Hela USA följer guvernörvalet i delstaten Wisconsin. Valet är ett nyval framtvingat av demokrater och fackligt aktiva som motsatt sig den republikanske guvernören Scott Walkers hårda sparpaket. Inte minst Walkers beslut om att frånta fackens förhandlingsrätt har väckt stor irritation. Resultatet i dagens nyval kan få stora konsekvenser för hela USA.
______________________________________________
 

Omvalet i Wisconsin är historiskt. Bara två gånger tidigare har en guvernör blivit avsatt. Bakgrunden till omvalet är att guvernör Walker inskränkt de offentliganställdas fackliga rättigheter och förmåner. De offentliganställdas tvingas numera betala större hälsovårdsutgifter och pensionspremier än tidigare. Åtgärderna syftar till att balansera delstatens budget.

Åtgärderna har medfört skattesänkningar för delstatens medborgare, vilket välkomnades av många. Skattesänkningarna var de första på mycket lång tid.

Scott Walkers utmanare är demokraten – tillika borgmästaren i Milwaukee – Tom Barret. Valundersökningar tyder på att guvernör Walker leder med knapp marginal.

Att valet följs av hela USA beror på att en vinst för Scott Walker antas medföra att fler republikanska guvernörer anammar Walkers sparpaket. Ett sparpaket som inneburit att delstaten vänt ett underskott på 3,6 miljarder dollar till en ekonomi i balans och dessutom sänkt arbetslösheten till imponerande låga 7 procent.

Det är viktigt att komma ihåg att en majoritet av Wisconsinborna verkar stödja guvernör Walkers politik. I grunden handlar det om att de offentliganställda numera behöver betala en större del av sin pension med egen lön (från låga 1 procent till rimliga 6 procent) samt att de får finansiera 12 procent av sin sjukförsäkring med egna medel. Mer än 70 procent av tillfrågade väljare tycker att de nya reglerna är bra. De tidigare förmånerna har av många upplevts som alltför generösa.

Om guvernör Walker vinner dagens nyval finns anledning att tro att motsvarande åtgärder kan komma att genomföras i fler republikanska stater.

____________________________
Lewenhards
lewenhards@live.com

Tagged , , , , ,

Peru-upplägg beskattas i Sverige

Utdelning från bolag stationerade i Peru ska beskattas i Sverige. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast i två nya domar. Utdelningen ska beskattas enligt inkomstskattelagen och på allmänna grunder.
__________________________________

I december förra året blev det känt att två Delphi-advokater anklagades för skatteflykt pga. ett s.k. Peru-upplägg. Peru-upplägget salufördes under 2006 av flera skatterådgivare i Sverige. Upplägget har sin bakgrund i en paragraf i det dubbelbeskattningsavtal som Sverige haft med Peru vars syfte har varit att ge låg skatt i syfte att främja investeringar i det fattiga landet. Svenska aktieägare som ägt aktier i ett svenskt fåmansföretag genom ett peruanskt bolag har därmed kunnat undkomma den svenska skattesatsen om 57-58 procent. Istället har aktieägaren skattat peruansk kupongskatt på 4,1 procent. År 2007 togs paragrafen bort.

Tidigare instanser har inte kunnat döma de som använt sig av skatteupplägget. Detta då man inte ansett sig kunna angripa förfarandet med skatteflyktslagen. Även om en handfull underinstanser varit av annan uppfattning.

De aktuella målen handlar om ett Peru-registrerat bolag som likviderats. Skatteverket anser att utdelning efter likvidation ska beskattas i Sverige medan ägarna hänvisat till bestämmelserna i skatteavtalet med Peru. Högsta domstolen konstaterar emellertid att männens bolag varit registrerat i Peru men att bolaget inte bedrivit någon verksamhet där. Alla anknytningsmoment pekar mot Sverige, menar domstolen. Skatteavtalet begränsar därmed inte Sveriges möjligheter att beskatta ägarna för de vinster de gjort med anledning av utskiftningen och det alldeles oavsett om skatteflyktslagen är tillämplig eller inte.

I nuläget finns ytterligare sex liknande mål som har överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen. Dessutom finns det ett antal framställningar som ligger vilande i avvaktan på detta avgörande. Domarna får anses gå i linje med Skatteverkets stegrande arbete med att nå skattepliktigt kapital beläget utomlands.
____________________________________

Niklas Gréen
Lewenhards
lewenhards@gmail.com

Advertisements