Debatt: När svensk riksdag blev polsk

I snart 20 år har Sveriges riksdag varit enig i frågan om svensk budgetordning. Enigheten har inneburit att statsbudgeten läggs – och röstas igenom – som en helhet. Efter onsdagens votering har den svenska budgetordningen emellertid brutits upp. Politiken fick företräde framför juridiken och Socialdemokraterna gjorde gemensam sak med Sverigedemokraterna. Onsdagen den 11 december 2013. Dagen då svensk riksdag blev polsk.
______________________________________________________
Image
Det är ingen överdrift att förlusten i voteringen om den statliga inkomstskatten är sittande regerings största förlust. I sak har spelplanen varit enligt följande. Regeringen anser sig kunna undvara tre miljarder kronor i form av skattesänkningar medan oppositionen anser att dessa pengar behövs i budgeten. Tre miljarder utgör, i sammanhanget, ungefär tre promille av statsinkomsterna. Knappast några summor att bråka om kan tyckas. Förutsatt att man inte sitter i opposition det vill säga, och hellre lever rövare än håller sig till god ordning.

För den som är bekant med den svenska regeringsformen är det ingen nyhet att all offentlig makt ska utövas under lagarna. Lagen sätter därmed upp gränserna för det politiska maktutövandet. Så långt, inga konstigheter. Varje demokratisk rättsstat vilar på detta nödvändiga fundament. En högst skrämmande utveckling är dock – om än knappast ny – hur de juridiska argumenten ofta får stryka på foten när de ställs mot politiskt dito. Utvecklingen torde ha sin förklaring i makthunger och, ibland, ren illvilja. Att sätta en käpp i regeringshjulet tycks vara en för oppositionen mycket roande uppgift. Regeringen kan ju annars få för sig att den bestämmer och så kan vi ju naturligtvis inte ha det.

Att de i opposition vill sätta sig på tvären i vissa frågor är naturligtvis inget problem. Det är ju i grunden deras uppgift att så göra. Något annat vore klandervärt ur demokratihänseende. Det innebär emellertid inte att politiskt missbruk av juridiska institutioner kan godtas hur som helst. Alldeles oavsett partitillhörighet torde det vara av intresse att konstitutionsutskottet – vars uppgift är att övervaka att lagarna följs – inte politiseras. Själva grundsyftet med konstitutionsutskottet sätts helt enkelt ur spel.

Vad oppositionen i realiteten har gjort är att öppna Pandoras ask. Från och med nu kommer det vara lättare för riksdagspartierna att lägga till och ta bort delar av propositioner som de gillar eller inte gillar. Hur detta kommer att påverka Sveriges statsfinanser kan bara sias om. Oavsett vilket är det beklämmande att det ibland tycks vara viktigare att göra “en politisk poäng” än att upprätthålla lagar och regler.

___________________________________
Niklas Lewenhard Gren
contact@lewenhards.nu

Advertisements
Tagged , , , , , , , , , , , , ,

Norge: Bitcoin ingen riktig valuta – beskattas som kapitalinkomst

Den norska regeringen har slagit fast att den virtuella valutan bitcoin inte uppfyller kraven för ”riktiga pengar”. Bitcoins kommer därför att behandlas som en tillgång och eventuella vinster kommer att beskattas i inkomstslaget kapital.
__________________________________________________
Image
Enligt den norska skattedirektören Hans Christian Holte har den norska bedömningen sin förklaring i valutans volatilitet. ”Vi har gjort en bedömning utifrån vad som utgör ett rätt och sunt sätt att hantera bitcoin i det norska skattesystemet”, säger han.

För användarna av bitcoins utgör den norska hållningen ännu ett bakslag. Andra länder, så som Tyskland och Kina, har redan infört avgifter och restriktioner för den virtuella valutan.

I slutänden är det emellertid en fråga om hur stark tilltro konsumenten känner inför bitcoins som betalmedel. För att bitcoins på allvar ska kunna utmana andra valutor krävs att folk vågar göra större och större transaktioner, något som många konsumenter i dag avstår från på grund av valutans höga volatilitet.

__________________________________
Niklas Lewenhard Gren
contact@lewenhards.nu

Tagged , , , , , , ,

“Jag har fått mycket stryk i medierna, och jag förtjänar säkert det. Men den respons vi får från många investerare är att det är starkt gjort att gå ut och tala om det här.”

En ovanligt ärlig David von Laskowski, VD för Candyking. Candyking skulle i går ha noterats på Stockholmsbörsen. Det blev emellertid inte så mycket av den saken. Skälet är att bolaget så sent som i onsdags eftermiddag (dagen före den planerade noteringen) gick ut med en vinstvarning.

Jag har fått mycket stryk i medierna…

Tagged , , ,

Förbud mot homosexualitet i Indien

Indiens högsta domstol har i dag slagit fast att homosexualitet fortfarande är olagligt i landet. Beslutet upphäver därmed en tidigare dom från 2009, där det konstitutionella förbudet mot homosexualitet hävdes. ”Det är en mycket svart dag för oss”, säger Anjali Gopalan, grundare av the Naz Foundation.
_________________________________________________________
Image
Att högsta domstolen väljer att upphäva
beslutet från 2009 har sin förklaring i att förbudet mot homosexualitet stadgas i Indiens konstitution, det vill säga i Indiens grundlag. Domstolen anser sig därför inte ha befogenhet att upphäva bestämmelsen. För de fall sex mellan människor av samma kön ska göras lagligt anser domstolen att det ska göras enligt parlamentarisk ordning.

Förbudet mot homosexualitet är från kolonialtiden och brukar i folkmun kallas för ”avsnitt 377”. Enligt förbudet är det ”mot naturens ordning” att ha sex med människor av samma kön, varför sådana handlingar är straffbara med upp till 10 års fängelse.

Att domstolsbeslutet nu hävs behöver emellertid inte enbart vara av ondo. Inte heller är beslutet juridiskt komplicerat. Högsta domstolen upprätthåller enbart en viktig rättslig princip som säger att en grundlagsbestämmelse inte ska kunna åsidosättas hur som helst. Normalt sett ska en grundlag vara svårare att ändra än andra lagar.

Likväl är det naturligtvis så att förbudet i sig är förkastligt. Däremot kan domstolens agerande medföra att det indiska parlamentet tar sitt ansvar och ser över landets konstitution.

Vi kan väl hoppas.

_______________________________
Niklas Lewenhard Gren
contact@lewenhards.nu

Tagged , , ,

“SEB Equity Research rekommenderar investerare som inte äger aktier i Africa Oil att utnyttja nedgången efter högriskbesvikelserna och köpa aktier i bolaget.”

SEB höjer därmed riktkursen från 90 kronor till 104 kronor, förutsatt att resultaten från de högintressanta prospekteringsbrunnarna Amosing-1 och Ewoi-1 är goda. Resultaten av borrningarna förväntas presenteras i januari respektive februari 2014. I dagsläget handlas aktien kring 55,25 kronor (-1,34%).

“SEB Equity Res…

Tagged , , , ,

Att ekonomin går bättre inte Obamas förtjänst

50 procent av amerikanerna tror inte att det är presidentens förtjänst att arbetslösheten minskar i landet. Än mindre tror de att det är tack vare Obamaadministrationens politik som ekonomin i övrigt börjat komma på fötter. Mer än 60 procent av de tillfrågade menar att den positiva börsutvecklingen skulle ägt rum alldeles oavsett president.
___________________________
Niklas Lewenhard Gren

Tagged , , ,

“If money doesn’t loosen up, this sucker will go down.”

Uttalandet , som yppades under finanskrisen av ingen mindre än George W. Bush, är det bästa ekonomiska uttalandet någonsin enligt Warren Buffet.

“If money doesn…

Tagged , , ,

Bostadspriserna i Sverige – Bubbla eller inte?

Lägenhetspriserna i Sverige har ökat med i genomsnitt 14 procent de senaste året. Även om priserna ökat mest i Stockholmsområdena Södermalm, Östermalm och Vasastan har även andra storstäder sett en liknande utveckling.
______________________________________________________
Image

Sedan år 2000 har lägenhetspriserna tredubblats i Sverige. De stigande priserna har lett till att fler köpare tagit större och större lån. Låga räntor och amorteringsfria bolån lockar till köp. För de privata hushållen har denna utveckling lett till att skulderna stigit till i genomsnitt 173 procent av hushållets disponibla inkomst. Att jämföra med det tidigare årtiondet, där skulderna pendlat mellan 90 och 100 procent.

Enligt Bengt Hansson vid det svenska Boverket är den svenska bostadsmarknaden farligt övervärderad och en nedgång i bostadspriserna skulle få förödande konsekvenser för ett stort antal hushåll. Att skulderna inte går upp ytterligare är enligt honom därför av största vikt.

De svenska bankerna tar emellertid utvecklingen med ro. Handelsbankens chefsekonom Jan Häggström menar att oron är obefogad. I övrigt är svenskarna samvetsgranna nog att betala sina skulder. Personliga konkurser är ytterst ovanligt, menar han. Även Gregori Karamouzis, chef för Investor Relations på Swedbank, anser att pratet om en så kallad fastighetsbubbla är nonsens. Enligt Karamouzis beror de stigande priserna på att det finns fler bostadsköpare än det finns säljare. ”Till skillnad från exempelvis USA och Spanien är spekulativt byggande av fastigheter mycket ovanligt”, menar han.

_________________________
Niklas Lewenhard Gren
contact@lewenhards.nu

Tagged , , , , , , ,

“Det kommer inte att finnas några obeskattade medel vare sig i Schweiz eller i Luxemburg i framtiden. Det är slutet på en epok.”

Erik Haglund, skattekonsult specialiserad på att hjälpa svenskar flytta tillbaka obeskattat kapital till Sverige från utlandet, med anledning av att bland annat schweiziska banker “kastar ut” skatte­fuskande kunder.

“Det kommer int…

Tagged , , , , , ,

Höjt straffminimum för grovt vapenbrott

I ett led att minska antalet illegala vapen i Sverige lämnar nu regeringen förslag om att höja straffminimum för grovt vapenbrott till fängelse i ett år. Regeringen föreslår även en särskild straffskala för synnerligen grovt vapenbrott. Användningen av skjutvapen i kriminella kretsar ses som ett växande problem.
____________________________________________________________
Image
En tillgång till skjutvapen är inte sällan en förutsättning för att grova våldsbrott ska kunna komma till stånd. Därför är brottet, enligt regeringens uppfattning, särskilt allvarligt. Nuvarande straffminimum för grovt vapenbrott är 6 månader.

Att höja straffminimum för grovt vapenbrott till ett år anses bättre spegla brottets allvarliga natur. Straffmaximum för grovt vapenbrott föreslås även höjas till sex års fängelse, liksom en ny straffskala för synnerligen grova vapenbrott införs. I övrigt ska man överväga om försök till grovt vapenbrott även bör kriminaliseras.

Att illegala skjutvapen utgör ett problem är nog de flesta eniga om. Likväl finns anledning att ifrågasätta regeringens tilltro till lagens avskräckande effekter. Vi måste hålla i minnet att tillgången till illegala vapen i huvudsak är ett medel för de ändamål brottsligheten avser uppnå. Vapeninnehavet är sällan ett ändamål i sig.

Jag vill med det här inlägget på intet sätt förminska brottets allvarlighet. Naturligtvis är illegala vapen ett samhällsproblem och det alldeles oavsett storlek och omfattning. Däremot borde regeringen fråga sig vilka effekter lagskärpningen rimligen kan få. Att den organiserade brottsligheten skulle avstå vapeninnehavet enbart på grund av rädslan för strängare straff är naivt. För det stora antalet i dessa kretsar torde vapentillgången snarare utgöra en viktig – och kanske rentav nödvändig – livförsäkring.
_______________________________
Niklas Lewenhard Gren
contact@lewenhards.nu

Tagged , , , , , , ,
Advertisements